Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN CURSUS

Inschrijving

• Inschrijvingen via www.mijncoach.eu worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
• Wanneer u zich inschrijft voor een cursus gebruik dan het inschrijfformulier of een email. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.
• Binnen 5 werkdagen krijgt u een bevestiging van uw inschrijving.
• Als het minimum aantal deelnemers voor de gewenste cursus nog niet is bereikt, dan kunt u kiezen voor individuele begeleiding of u wacht totdat er voldoende aanmeldingen zijn. U hoeft in het laatste geval nog niets te betalen.
• Zodra er voldoende aanmeldingen voor de gekozen cursus zijn, gaat NOS-DESIGN over tot planning en ontvangt u een offerte. Dit geldt alleen indien er nog geen planning met een kostenoverzicht is gemaakt.
• Indien u met de aangeboden offerte akkoord gaat, dient u een aanbetaling van 50 Euro binnen 14 dagen op de rekening van MijnCoach over te maken. Wanneer de aanbetaling niet binnen 14 dagen door MijnCoach is ontvangen, dan komt uw inschrijving automatisch te vervallen. Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus bent u het volledige lesgeld verschuldigd en wordt uw inschrijving na deze betaling definitief. U ontvangt van ons een inschrijfbewijs met het exacte adres van de locatie.
• Indien een cursus vol zit is het mogelijk om op een wachtlijst te worden geplaatst of wordt uw aanmelding in overleg verschoven naar een andere datum. Ook kunt u kiezen voor een individuele cursus met afspraken op maat.
• Bij minder inschrijvingen als het vereiste minimumaantal voor de training vervalt uw inschrijving (reservering) na ca. 3 maanden, als u geen individuele begeleiding wenst.

Prijzen en extra kosten

• Het lesgeld is inclusief basismateriaal voor de in de les behandelende techniek, tenzij er anders wordt aangegeven. Koffie en thee zijn inbegrepen.
• Indien u een groep bent en een cursus op locatie wenst, dan worden in sommige gevallen alle bijbehorende onkosten, zoals reis-, parkeer en bijkomende cateringskosten extra in rekening gebracht. U ontvangt dan uiterlijk 2 weken na de workshop een aparte factuur.

Annulering en ziekte

• Tot 8 dagen voor aanvang van de cursus kunt u uw inschrijving annuleren. U ontvangt dan het betaalde lesgeld terug. Van de aanbetaling van 50 Euro wordt in dit geval 50% als administratiekosten verwerkt en ingehouden. Indien u 8 dagen of korter voor aanvang annuleert, dan bent u 50% van het lesgeld verschuldigd.
• Mocht Natalia O.Schwermer door onverwachte omstandigheden, c.q. overmacht, plotseling niet in staat zijn om de cursus te geven, dan zal zij trachten om voor een vervanger te zorgen, die dezelfde kwaliteit kan bieden zoals zij aangeboden heeft, indien u een bedrijfscursus wenst. Lukt dit niet dan zal er met u overlegd worden of de cursus op een ander tijdstip kan plaats vinden. Is dit ook niet mogelijk, dan ontvangt u het betaalde lesgeld binnen 14 dagen retour.

Klachten en wanprestaties

• NOS-DESIGN streeft ernaar om goede kwaliteit en service te kunnen waarborgen. Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken, kunt u een klacht indienen. Ingediende klachten over een cursus zullen zeer serieus worden genomen. U kunt verwachten dat wij deze niet naast ons neer zullen leggen, voordat wij tot een gedegen onderzoek zijn overgegaan en uw klacht accuraat behandeld hebben.
• Iedere schade door diefstal of vernieling in de cursusruimte en het aanwezige materiaal, die door een deelnemer wordt veroorzaakt, zal door deze volledig vergoed moeten worden.
• De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een  cursus daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door NOS-DESIGN in overleg van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
• Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.

Extra service

• Indien u een groep bent en extra wensen heeft, zoals een uitgebreide lunch of een bepaalde maaltijd, tijdens of na de cursus, dan kunnen wij er ook voor zorgen.
• U kunt ook aan ons kenbaar maken, als u een cursus of vaardigheid ziet, die u met een andere cursus zou willen combineren. Dat laatste is alleen voor groepen mogelijk of indien u individuele les wilt volgen.

NOS-DESIGN | Puccinistr.85 | 2551 LK ‘s-Gravenhage | Tel: 06-40682472 | www.nos-design.nl

Email: contact@nos-design.nl
Kvk.Nr: 27309359 te ‘s-Gravenhage ©NOS-DESIGN, 2018